Privacy & Disclaimer

WoondroomZorg, verleent u hierbij toegang tot woondroomzorg.nl. WoondroomZorg publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op woondroomzorg.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

WoondroomZorg spant zich in om de inhoud van woondroomzorg.nl actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op woondroomzorg.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt WoondroomZorg geen aansprakelijkheid.

WoondroomZorg behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van woondroomzorg.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.

Voor op woondroomzorg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WoondroomZorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op woondroomzorg.nl liggen bij WoondroomZorg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van woondroomzorg.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WoondroomZorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens en privacy

Voor de verwerking van sollicitaties en/of aanmeldingen heeft WoondroomZorg persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres nodig. Bij het betreffende formulier staat altijd vermeld welke gegevens WoondroomZorg nodig heeft.

WoondroomZorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Persoonsgegevens die via woondroomzorg.nl worden verzameld, gebruikt WoondroomZorg alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

WoondroomZorg kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

WoondroomZorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

WoondroomZorg vernietigt de persoonsgegevens die gedurende sollicitatieprocedures zijn verkregen binnen vier weken na afronding. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven voor het bewaren van een sollicitatiebrief, CV of andere gegevens, bewaart WoondroomZorg deze gegevens maximaal één jaar na afronding.

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft WoondroomZorg in overleg met haar samenwerkingspartners twee privacyreglementen opgesteld:

  1. Privacyreglement Bewoners WoondroomZorg BV en/of samenwerkingspartners van WoondroomZorg (ouderinitiatieven) met privacyverklaring (PDF)
  2. Privacyreglement Medewerkers WoondroomZorg BV (PDF)

 

“Cookies”

Woondroomzorg.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om WoondroomZorg te helpen analyseren hoe gebruikers woondroomzorg.nl gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van woondroomzorg.nl wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

WoondroomZorg heeft als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van woondroomzorg.nl. WoondroomZorg deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Door gebruik te maken van woondroomzorg.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op woondroomzorg.nl worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Contactinformatie

Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop WoondroomZorg omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Heeft u een klacht over inhoud van andere gebruikers? Neem contact op met WoondroomZorg via info@woondroomzorg.nl.

Bovenstaande verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Overeenkomst tussen gebruiker en Woondroom Zorg
de Woondroom Zorg website bestaat uit verschillende webpagina’s. De Woondroom Zorg website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Woondroom Zorg website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze algemene voorwaarden
Woondroom Zorg behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Woondroom Zorg website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Woondroom Zorg website.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik
als voorwaarde aan het gebruik van de Woondroom Zorg website, garandeert u Woondroom Zorg dat u de Woondroom Zorg website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Woondroom Zorg website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Woondroom Zorg website of het gebruik en genot van de Woondroom Zorg website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Woondroom Zorg web sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten
de Woondroom Zorg website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, “communicatiediensten”), u gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.

Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 

Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.

Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat.

Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.

Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.

Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.

Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken of remmen.

Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden.

Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 

Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Woondroom zorg is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Woondroom zorg behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Woondroom zorg behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Woondroom zorg behoudt het recht om naar Woondroom Zorg’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een servicedienst. Woondroom zorg heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Woondroom Zorg niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Woondroom Zorg woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Woondroom Zorg.

Materialen geupload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Woondroom Zorg of geplaatst op een Woondroom Zorg website
Woondroom Zorg beschouwt de materialen die u verstrekt aan Woondroom Zorg (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Woondroom Zorg website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u Woondroom Zorg, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige sublicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. Woondroom zorg is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar Woondroom Zorg’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

de informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Woondroom Zorg website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Woondroom zorg en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Woondroom Zorg website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Woondroom Zorg website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiele aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Woondroom zorg en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Woondroom Zorg website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. Woondroom zorg en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Woondroom Zorg en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Woondroom Zorg website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Woondroom Zorg website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Woondroom Zorg website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Woondroom Zorg website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Woondroom Zorg website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Woondroom Zorg website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Woondroom Zorg website te staken.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht:
De inhoud van de Woondroom Zorg website is: van copyright [year] Woondroom Zorg en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.Tekst toevoegen …