Over Ons

Over WoondroomZorg

WoondroomZorg BV is voortgekomen uit een ouderinitiatief. Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale intelligentie was eind jaren negentig behoefte aan een veilige woonplek met begeleiding op maat. Afstemming van de begeleiding op de specifieke behoeften van mensen met ASS was een van de voorwaarden. In 2002 werd Woondroom Schiedam geopend en al snel kwamen verzoeken van ouders binnen om ondersteuning bij het opzetten van gelijksoortige initiatieven voor hun kinderen met ASS. Ook die ouders wilden eigen regie, omdat zij van mening waren dat de reguliere zorg onvoldoende aansloot op de specifieke behoeften van het individu.

WoondroomZorg (WDZ) is een organisatie, die in 2007 is opgericht met als doel dit concept van PGB-gefinancierde zorg op maat voor mensen met een levenslange zorgbehoefte, zoals dat in Schiedam in praktijk is gebracht, ook voor andere (doel)groepen bereikbaar en uitvoerbaar te maken.

Het uitgangspunt van de zorgverlening zoals die binnen WoondroomZorg wordt gerealiseerd, is de zorgrelatie tussen de mens met een zorgbehoefte en de mens als zorgverlener. De bedoeling van WoondroomZorg is om de invulling van die zorgrelatie zo vorm en inhoud te geven dat het leven van de bewoner zo prettig en zinvol mogelijk is. Die bedoeling is leidend bij de zorgverlening, niet eisen vanuit systeem, protocollen, richtlijnen of andere voorschriften. Dat is werken volgens de bedoeling.

Omdat de zorgrelatie het uitgangspunt is, is WoondroomZorg een waardengedreven organisatie. Om de zorgverleners te helpen daarbij de juiste keuzes te maken zijn regelmatig moreel beraden zowel op teamniveau als organisatiebreed verplicht. Bij een moreel beraad wordt methodisch onderzocht welke waarden en normen spelen bij ethische dilemma’s rond de zorg.

De basis van WoondroomZorg is daarbij de eigen regie van bewoners en ouders. Die basis bleek ook bruikbaar voor ouderinitiatieven voor bewoners met een andere zorgbehoefte, bijvoorbeeld voortkomend uit een verstandelijke beperking.

Hoewel WoondroomZorg een WTZi-erkenning heeft en dus ook Zorg in Natura zou kunnen leveren, is het uitgangspunt financiering via een pgb. Dat waarborgt de eigen regie op inhoud en vorm van zorg. De kwaliteit van zorg en de financierbaarheid daarvan is vervolgens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie van WoondroomZorg en bestuur.

WoondroomZorg biedt zo in samenwerking met kleinschalige (ouder)initiatieven begeleiding op maat. Daartoe worden door WDZ in nauw overleg met de initiatiefnemers van de woonvoorziening voldoende gekwalificeerde begeleiders aangesteld. Huishoudelijk medewerkers zorgen voor ondersteuning op huishoudelijk gebied en een zorgcoördinator verzorgt de coördinatie van de zorgverlening en de externe contacten van de woonvoorziening.