Missie en Visie

Missie en visie WoondroomZorg

WoondroomZorg ziet haar betrokkenheid bij wooninitiatieven altijd als een vorm van intensieve samenwerking tussen de professionals en de (vertegenwoordigers van de) zorgvragers. In dit onderdeel zijn missie, visie en basisvoorwaarden voor die samenwerking nader omschreven en uitgewerkt.

Missie WoondroomZorg

Het leven van mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn, prettiger maken op een economisch verantwoorde manier

We geven dit vorm door:

  • goede zorg te verlenen aan mensen die daarvan afhankelijk zijn om zo normaal mogelijk te kunnen leven
  • mantelzorgers te betrekken bij de zorg en hen de ruimte bieden om de regierol in te vullen
  • de relatie tussen zorgverlener en bewoner zo in te vullen dat de begeleider de bewoner ondersteunt, opdat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren
 

Visie WoondroomZorg

De visie van WoondroomZorg op zowel de bedrijfsvoering als de te leveren zorg en ondersteuning is gebaseerd op de combinatie van twee begrippen, namelijk:

“Pragmatisch Idealisme”

Alle afwegingen die worden gemaakt ten aanzien van bedrijfsvoering kunnen vanuit beide invalshoeken worden belicht. Pragmatisch in de zin dat de bedrijfsvoering uiteraard wel economisch verantwoord moet zijn. Idealistisch omdat daarbij de marge minimaal is, omdat het streven is om de beschikbare middelen maximaal voor de zorg en begeleiding in te zetten. Dat resulteert in lagere uurtarieven, en dus meer uren zorg. Idealistisch omdat het uitgangspunt de gevraagde zorg is, waarbij het door fluctuaties in de zorgbehoefte kan voorkomen dat tijdelijk meer zorg geboden moet worden dan waarvoor op dat moment geld beschikbaar is.

“Mijn ideale begeleider heeft ervaring met het werken met autisme en snapt autisten met een normale tot hoge intelligentie.”

– Bewoner de Grasboom Amersfoort

 

Klik hier voor het jaarverslag van 2021