X

Actueel

WoondroomZorg
/ Categorieën: Publicaties, Jaarverslagen

Verder met 'werken volgens de bedoeling'

Jaarverslag 2013 WoondroomZorg

Voor u ligt het eerste, geschreven, jaarverslag van WoondroomZorg sinds haar oprichting in 2007. WoondroomZorg is lid van Actiz en medewerkers vallen onder de CAO VVT-Thuiszorg. Wij zijn en voelen ons gehouden aan de Kwaliteitswet zoals die geldt voor alle zorgaanbieders. In dit jaarverslag is naast de informatie over getallen en cijfers veel ruimte gemaakt voor inhoudelijke informatie op het gebied van zorg en kwaliteit binnen WoondroomZorg. Tussen alle teksten door zijn citaten van bewoners geplaatst die betrekking hebben op hun wonen in een wooninitiatief en die in de loop van de jaren zijn opgetekend door ouders en/of begeleiders. In de afgelopen jaren is veel werk verzet om te komen tot een professionele zorgorganisatie die kwalitatief hoge zorg verleent, afgestemd op de individuele zorgvraag van bewoners en hun vertegenwoordigers. Dit eerste jaarverslag van WoondroomZorg wil laten zien hoe door alle betrokkenen dagelijks wordt gewerkt aan maximale zorg binnen de grenzen van de persoonsgebonden budgetten en andere geldstromen. Het geeft inzicht door middel van het delen van de ervaringen in de afgelopen jaren en de cijfers van 2013.

WoondroomZorg spreekt niet van klanten of cliënten, maar van bewoners en samenwerkingspartners. Alle wooninitiatieven waarmee wordt samengewerkt zijn zelfstandige rechtspersonen (stichting, vereniging of coöperatie.) waarin de regie van ouders1 statutair is vastgelegd en ook in de praktijk wordt gekoesterd.

De voortdurende veranderingen binnen de zorg als gevolg van wisselende politieke besluiten hebben ook hun effecten op de wooninitiatieven in het algemeen en samenwerkingspartners in het bijzonder. WoondroomZorg spant zich in om oprichters van wooninitiatieven terzijde te staan en te voorzien van relevante informatie ten aanzien van genoemde veranderingen en nieuwe regelingen.

Gedurende 2013 vond binnen WoondroomZorg opnieuw een professionaliseringsslag plaats. Was in 2012 reeds een WTZi-erkenning aangevraagd en verleend, in 2013 werd ook een Raad van Commissarissen geïnstalleerd. In dit document zal hier verder op worden ingegaan. Ook andere informatie over WoondroomZorg en haar medewerkers heeft hier een plek gevonden. Tevens wordt aandacht besteed aan de medezeggenschap van zorgvragers en hun vertegenwoordigers, evenals die van medewerkers.

Bij de start van 2013 werd samengewerkt met 12 korter of langer lopende wooninitiatieven, aan het eind van het jaar waren dat er al 16. Het gaat hierbij om groepen bewoners van diverse samenstellingen. Bij een aantal bewonersgroepen is sprake van bewoners met enige vorm van ASS en een normale intelligentie, in andere wooninitiatieven is sprake van VG-problematiek al of niet gecombineerd met enige vorm van ASS. Informatie over de verschillende samenwerkingspartners en de samenstelling van de verschillende bewonersgroepen is in dit verslag verwerkt.

De kwaliteit van de geboden zorg is voor WoondroomZorg een belangrijk onderwerp dat verder wordt uitgediept. Op vele manieren wordt gewerkt aan het op niveau brengen en houden van de zorgkwaliteit door middel van verschillende vormen van in- en externe scholing, interne audits, intervisie, Moreel Beraad en een meldingssysteem van fouten en bijna-ongelukken aan de hand waarvan de zorg steeds wordt geëvalueerd en verbeterd.

Alles bij elkaar schetsen we zo een volledig mogelijk beeld van WoondroomZorg en de manier waarop wij onze visie en missie in de praktijk vorm geven.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar het kwaliteitshandboek van WoondroomZorg: "Woonbegeleiding in kleinschalige wooninitiatieven". Dit handboek wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit en is in alle wooninitiatieven ter inzage beschikbaar.

Volgend artikel Een waardegedreven organisatie
Printen
2606

Documenten te downloaden