X

Actueel

WoondroomZorg
/ Categorieën: Publicaties, Jaarverslagen

Transitie in de zorg

2015 was het jaar van de uitvoering van de transitie in de zorg. De AWBZ verdween, waardoor een deel van onze bewoners overging naar de WLZ en een ander deel naar de WMO. Dat ging niet zonder problemen, en voornamelijk bij de overgang naar de WMO bleek veel niet of slecht geregeld, waar ouderinitiatieven veel last van hebben ondervonden. De overgang naar de trekkingsrechten bij de SVB bleek voor onze samenwerkingspartners relatief simpel, vooral omdat WoondroomZorg tijdig bij de SVB een goed aanspreekpunt had geregeld. De problemen waar andere pgb-houders tegenaan liepen konden hierdoor grotendeels worden voorkomen.

WDZ is een waardegedreven organisatie, zoals ook blijkt uit het huismotto: pragmatisch idealisme. Op twee gebieden bezit WoondroomZorg inmiddels kennis die tamelijk uniek is: de begeleiding van volwassen mensen met autisme en een normaal tot hoog IQ, en de samenwerking met ouderinitiatieven. Doel is om methoden te vinden om die kennis te verspreiden.

Daar hoort ook bij dat we nieuwe samenwerkingspartners niet weigeren. Wel is het zo dat de groei niet het unieke van het concept van WoondroomZorg mag bedreigen. Een aanpassing van de structuur was echter onvermijdelijk. In 2014 is een splitsing gemaakt tussen enerzijds Amsterdam e.o. (met Eigen Woonplek, Groningen) samen met Nieuwe Waterweg Noord en anderzijds Zeeland en NoordBrabant (incl. Busehoek, Renkum). In 2015 is die nieuwe structuur werkende weg vorm gegeven. Kern daarbij is dat het concept van een waardegedreven organisatie zich moet uiten in de cultuur van de organisatie, en dat die moet worden behouden en versterkt. De centrale waarden daarbij zijn respect, vertrouwen en integriteit. Bij de ouderinitiatieven waarmee wij samenwerken zijn solidariteit en eigen regie de aanvullende kernwaarden.

In 2014 is gestart met 2 pilots “werken volgens de bedoeling”. De kern daarvan is dat medewerkers niet meer moeten werken volgens een (veel te groot en altijd groeiend) aantal door de ouders en WDZ opgestelde regels, maar zelf kunnen beslissen op basis van “Werkende Principes”. Met deze pilots participeren wij in de landelijke 4 experimenten Eigen Regie (Actiz/VWS). Via “In voor zorg”, een door de overheid gefinancierd innovatieprogramma, heeft WoondroomZorg de beschikking gekregen over een projectleider die het werken volgens de bedoeling in alle teams heeft geïntroduceerd, en waar dat aan de orde was ook bij de ouders. In een aantal gevallen zijn er bijeenkomsten van ouders en teams samen geweest, waarin gezamenlijk is gezocht naar gedeelde waarden en normen.

Samen met de morele beraden over ethische kwesties, die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van Werkende Principes, zien wij dit als een belangrijke manier om de cultuur te behouden en versterken, rond de kernwaarden van WDZ en ouderinitiatieven. De in 2014 gestarte bijeenkomsten voor ouders/bestuurders van samenwerkingspartners leveren daaraan ook een belangrijke bijdrage. De onderwerpen van de ouder/besturenbijeenkomsten in 2015 waren: de Toekomst van Beschermd Wonen en juridische rechtsvormen van een ouderinitiatief.

WoondroomZorg blijkt te voorzien in een behoefte. Inmiddels zijn er 19 ouderinitiatieven door het hele land samenwerkingspartners van WoondroomZorg. In 2015 zijn ook gesprekken gestart met weer nieuwe initiatieven, die in 2016 nieuwe samenwerkingspartners zullen worden. De groei van WoondroomZorg maakte het ook noodzakelijk in 2015 om te zoeken naar een groter kantoor. Eind 2015 werd dat gevonden in Geldermalsen.

Het organisatiemodel van WoondroomZorg maakt het mogelijk dat ieder ouderinitiatief zijn eigen specifieke kenmerken heeft en houdt. Daarom zijn de ouders immers een ouderinitiatief gestart: om zelf invulling te kunnen geven aan de wijze waarop hun kinderen in een beschermde woonomgeving zorg en begeleiding krijgen. Door medewerkers die door de ouders zelf zijn geselecteerd. Door medewerkers die binnen de unieke structuur van WoondroomZorg de gelegenheid krijgen om zorg te bieden die werkelijk vraaggericht is, en niet bepaald door protocollen en richtlijnen. Waar een kwaliteitssysteem ondersteunend is aan hun werk, en niet leidend. Waar ruimte is voor het volgen van opleidingen of andere manieren om jezelf verder te ontwikkelen als professional en als mens. Waar ze ook steeds meer interne opleidingen kunnen volgen. Waar ze worden ondersteund in besluitvorming over dilemma’s die nu eenmaal voorkomen in de zorg door morele beraden structureel in te zetten, zowel op teamniveau, bij coördinatoren als op directie / Raad van Commissarissen niveau. Dat leidt tot een continu lerende organisatie, waar fouten reden zijn om een leerproces te starten. Niet om tot regels te komen om die fouten te voorkomen, maar om te komen tot begrip voor de oorzaak van de fout waardoor die kan worden weggenomen.

Vorig artikel Een waardegedreven organisatie
Volgend artikel Regie bij bewoners en mantelzorgers? Het kan!
Printen
2934

Documenten te downloaden