X

Actueel

WoondroomZorg
/ Categorieën: Actueel, Blog

PGB en kwaliteit

Alle gedoe rondom pgb’s (persoonsgebonden budgetten) en de vaak in verband daarmee genoemde fraude zorgt er ook voor dat steeds kritischer wordt gekeken naar kwaliteit van de zorg die met pgb’s wordt ingekocht. Dat lijkt op zich een goede zaak. Wie kan er tegen zijn dat erop wordt gelet dat de met pgb ingekochte zorg van goede kwaliteit is?
Niemand natuurlijk. Maar het is wel de vraag wie bepaalt wat de kwaliteit is. En hoe.
In de reguliere zorg (zorg in Natura, ZIN) zijn daarvoor allerlei kwaliteitssystemen, met externe toetsing, de inspectie houdt toezicht en er is allerlei wet- en regelgeving. Toch wordt er nog regelmatig geklaagd over de kwaliteit van zorg, de bejegening, de deskundigheid, de wachtlijsten etc.
Maar met een pgb kopen de zorgvragers of hun vertegenwoordigers zelf zorg in. Wie houdt dan toezicht op die kwaliteit?  Kan de pgb houder dat of moeten we ook hier naar systemen toe?

In de discussie rond fraude en pgb’s wordt nogal eens gesteld dat fraude vaak mogelijk is omdat de budgethouder zelf eigenlijk niet in staat is om te beoordelen of hij wel de zorg krijgt waarop hij recht heeft. Die zorgvrager heeft dan blijkbaar geen inzicht in de eigen hulpvraag, het afgesproken zorgaanbod, de kwaliteit en het aantal uren van de aangeboden zorg. Dat komt voor, en het is de vraag of onder die omstandigheden een pgb de juiste verstrekkingsvorm is. Maar dat houdt in dat men moet kijken naar de mogelijkheden van de budgethouder om een budget te beheren. Die mogelijkheid bestaat al, zowel in de WLZ als in de WMO.
Dat geldt dus voor alle budgethouders die individueel zorg inkopen.

PGB’s worden op allerlei manieren ingezet. Individuele budgethouders kopen individuele zorg in, bij zzp-ers, familie of bekenden, of bij een zorginstelling. Wanneer er op de een of andere manier 24-uurs zorg op afroep of in de nabijheid nodig is, zal dat meestal alleen kunnen wanneer er een aantal zorgvragers min of meer geclusterd wonen in een wooninitiatief. Daarvan bestaan er ruwweg  twee vormen:

 • een wooninitiatief vanuit een al dan niet commerciële zorgaanbieder, en
 • ouderinitiatieven.

Om een ouderinitiatief te starten moet je als ouder nogal wat in huis hebben. Het is een ingewikkeld en langdurig traject, dat veel doorzettingsvermogen en kennis van wet- en regelgeving, financiën en politiek vraagt. Dan kun je dus echt wel een pgb beheren.
En dan ben je dus ook in staat om te beoordelen of de kwaliteit die de zorgaanbieder levert voldoende is. Wanneer je tenminste de daarvoor noodzakelijke informatie krijgt.

Wat doet WoondroomZorg daar bijvoorbeeld aan?

 1. Evaluaties
  Met elke samenwerkingspartner hebben wij eenmaal per kwartaal (of vaker, wanneer nodig) een evaluatie met het bestuur. Daarin komen standaard aan de orde:
  > Hoe gaat het met de individuele bewoners
  > Hoe gaat het met de groep
  > Hoe gaat het met de individuele medewerkers
  > Hoe gaat het met de coördinator
  > Hoe gaat het met de ouders
  > Hoe gaat het met het bestuur
  > Hoe gaat het met WoondroomZorg
  > Zijn er Fobo (fouten of bijna-ongelukken) meldingen geweest die moeten worden besproken
  > Is de inzet conform de afspraken, zo nee, wat is daarvan de oorzaak.
  Dat is dus minimaal eenmaal per kwartaal een beoordeling van de kwaliteit van zorg en begeleiding.
 2. Transparantie
  In de reguliere zorg is, met succes, jaren gelobbyd tegen de registratie van de verleende zorg, omdat dat allemaal tijd zou kosten die van de zorgtijd afgaat. Bij WoondroomZorg is urenregistratie een kwestie van enkele minuten per dag. Via het urenregistratiesysteem Careweb is exact bekend hoeveel uren zijn ingezet en waarvoor. De tarieven zijn met elkaar afgesproken, evenals het rooster. Alleen de werkelijk geleverde uren worden in rekening gebracht. Met die urenregistratie kan ook een verandering in de zorgvraag worden aangetoond, wat een bijdrage kan leveren aan een eventueel noodzakelijke herindicatie. De urenregistratie maakt ook volledige verantwoording naar de budgethouder mogelijk.
 3. Deskundigheid
  Medewerkers worden aangenomen via een sollicitatiecommissie van het ouderinitiatief en WoondroomZorg. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het niveau van de mensen die we aannemen.
  Daarnaast wordt via diverse opleidingen de deskundigheid verhoogd.
  Morele beraden, waarin de medewerkers worden geschoold om om te gaan met ethische dilemma’s die nu eenmaal altijd een rol spelen in zorg- en begeleidingsvragen, zijn verplicht voor alle medewerkers. Zo leren medewerkers zelf afwegingen te maken, in plaats van te handelen op basis van protocollen of richtlijnen.
 4. Eigen regie
  In het kader van onze deelname aan het programma “Waardigheid en trots” is een vragenlijst ontwikkeld waarmee we kunnen meten hoe de eigen regie wordt ervaren door ouders en door medewerkers. De resultaten daarvan kunnen worden gebruikt om met team en ouders samen te kijken of die belevingen matchen, en of daar iets mee moet gebeuren.
 5. Gewone” kwaliteitsinstrumenten
  WoondroomZorg heeft natuurlijk ook wel een kwaliteitshandboek. Deel 1 is van WoondroomZorg zelf, en geldt dus bij iedere samenwerkingspartner. Iedere samenwerkingspartner wordt ook gevraagd om een deel 2 te maken, specifiek voor dat initiatief, waarin bijvoorbeeld huishoudelijk reglement en interne afspraken over bijvoorbeeld bezoek e.d. kunnen worden vastgelegd.
  Daarnaast hebben we jaarlijks per samenwerkingspartner een interne audit, waarvan de inhoud mede wordt bepaald door de informatie die we uit de evaluaties krijgen.  Wanneer daar aanleiding voor is, worden de resultaten van de interne audit ook gedurende een evaluatie besproken.
  Voor de medewerkerstevredenheid hebben we Tevreden.nl ingeschakeld. De eerste meting leverde te weinig bruikbare resultaten op, in 2018 wordt gekeken of we daarin verbetering kunnen krijgen.

Wij zijn van mening dat de kwaliteit wordt bepaald en beoordeeld door de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger. En in een ouderinitiatief dus door het ouderinitiatief. En wij moeten ervoor zorgen dat zij de informatie krijgen die ze nodig hebben om dat oordeel te kunnen vormen. Dan kunnen we samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en begeleiding. Zo eenvoudig is dat.

Vorig artikel Woongroep de Toekomst zoekt nieuwe bestuursleden
Volgend artikel Verstuurde brief Tweede Kamer debat ouderinitiatieven
Printen
4379