X

Actueel

WoondroomZorg
/ Categorieën: Publicaties, Jaarverslagen

Een waardegedreven organisatie

Jaarverslag 2014 WoondroomZorg

WDZ is een waardegedreven organisatie, zoals ook blijkt uit het huismotto: pragmatisch idealisme. Dat maakt het achteraf gezien logisch dat in 2014 het principiële besluit is genomen om ook met nieuwe/andere ouderinitiatieven dan de bestaande partners een samenwerking aan te gaan. Wanneer die zelf naar ons toekomen, want er wordt niet actief geworven.

We zijn overtuigd van de voordelen van het unieke concept van WDZ voor ouderinitiatieven, dus hoe zou je die dan kunnen weigeren? Wel is het zo dat de groei niet het unieke van het concept mag bedreigen. Een aanpassing van de structuur was echter onvermijdelijk, en in 2014 is besloten dat de organisatie wordt gesplitst in regio’s wanneer er meer dan 15 samenwerkingspartners zijn. Er is een splitsing gemaakt tussen enerzijds Amsterdam e.o. (met Eigen Woonplek, Groningen) samen met Nieuwe Waterweg Noord en anderzijds Zeeland en Noord-Brabant (incl. Busehoek, Renkum). De plannen voor 2015 zijn om die nieuwe structuur werkende weg vorm te geven. Kern daarbij is dat het concept van een waardegedreven organisatie zich moet uiten in de cultuur van de organisatie, en dat die moet worden behouden en versterkt. De centrale waarden daarbij zijn, naast het vorig jaar benoemde respect, vertrouwen en integriteit. Bij de ouderinitiatieven waarmee wij samenwerken zijn solidariteit en eigen regie de aanvullende kernwaarden.

In 2014 is gestart met 2 pilots “werken volgens de bedoeling”. De kern daarvan is dat medewerkers niet meer moeten werken volgens een (veel te groot en altijd groeiend) aantal door de ouders en WDZ opgestelde regels, maar zelf kunnen beslissen op basis van “Werkbare Principes”. Met deze pilots participeren wij in de landelijke 4 experimenten Eigen Regie (Actiz/VWS).

In 2014 is dit nieuwe werken al met samenwerkingspartners in evaluatievergaderingen besproken, waarbij de noodzaak en de mogelijkheden daarvan werden erkend door de ouders/besturen. In 2014 zullen ook bij andere ouderinitiatieven werkgroepen starten met “Werken volgens de bedoeling”. Samen met de morele beraden over ethische kwesties, die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van Werkbare Principes, zien wij dit als een belangrijke manier om de cultuur te behouden en versterken, rond de kernwaarden van WDZ en ouderinitiatieven. De in 2014 gestarte bijeenkomsten voor ouders/bestuurders van samenwerkingspartners leveren daaraan ook een belangrijke bijdrage.

WoondroomZorg blijkt te voorzien in een behoefte. Inmiddels zijn er 18 ouderinitiatieven door het hele land samenwerkingspartners van WoondroomZorg. Allemaal volgens hetzelfde organisatiemodel, dat waarborgt dat ze allemaal hun eigenheid houden. Want daarom zijn de ouders immers een ouderinitiatief gestart: om zelf invulling te kunnen geven aan de wijze waarop hun kinderen in een beschermde woonomgeving zorg en begeleiding krijgen. Door medewerkers die door de ouders zelf zijn geselecteerd. Door medewerkers die binnen de unieke structuur van WoondroomZorg de gelegenheid krijgen om zorg te bieden die werkelijk vraaggericht is, en niet bepaald door protocollen en richtlijnen. Waar een kwaliteitssysteem ondersteunend is aan hun werk, en niet leidend.

Waar ruimte is voor het volgen van opleidingen of andere manieren om jezelf verder te ontwikkelen als professional en als mens. Waar ze ook steeds meer interne opleidingen kunnen volgen. Waar ze worden ondersteund in besluitvorming over dilemma’s die nu eenmaal voorkomen in de zorg door morele beraden structureel in te zetten, zowel op teamniveau, bij coördinatoren als op directie / Raad van Commissarissen niveau. Dat leidt tot een continu lerende organisatie, waar fouten reden zijn om een leerproces te starten. Niet om tot regels te komen om die fouten te voorkomen, maar om te komen tot begrip voor de oorzaak van de fout waardoor die kan worden weggenomen.

Vorig artikel Verder met 'werken volgens de bedoeling'
Volgend artikel Transitie in de zorg
Printen
3211

Documenten te downloaden